۱۳۸۸ اسفند ۲۸, جمعه

تصور

تصور كن هيچ بهشتي وجود ندارد
سعي كن، ساده است
هيچ جهنمي در آن پايين نيست
آن بالا فقط آسمان است
تصور كن تمام انسانها
براي امروز زندگي مي كنند... Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

تصور كن هيچ كشوري وجود ندارد
انجام دادنش سخت نيست
هيچ چيزي براي كشتن و كشته شدن نيست
و هيچ ديني وجود ندارد
تصور كن تمام انسانها
زندگي را در صلح مي گذرانند... Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...

ممكن است بگويي من يك خيال پردازم
اما من تنها نيستم
اميدوارم يك روز به ما بپيوندي
و جهان يكي شود You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
تصور كن هيچ مالكيتي وجود ندارد
دوست دارم بتواني تصور كني
نيازي به حرص يا گرسنگي نيست
برادري انسانها
تصور كن تمام آدمها
جهان را بين هم تقسيم كنند... Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...
ممكن است بگويي من خيال پردازم
اما تنها من نيستم
اميدوارم روزي به ما بپيوندي
و جهان يكپارچه شود You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

هیچ نظری موجود نیست: