۱۳۸۹ خرداد ۱۹, چهارشنبه

سالگرد شهیدان سبز را گرامی میداریم.


اعتقاد به ولی فقیه مطلقه= شرک و کفر

اطاعت و پیروی کردن از ولی فقیه مطلقه= اعمال مشرکان و کافران

نتیجه= استبداد و دیکتاتوری

راه حل= ایستادگی - شهامت- شهادت تا گرفتن حق انسانی

هیچ نظری موجود نیست: