۱۳۸۹ شهریور ۴, پنجشنبه

سند: فیلم گفتگو با منتظری در مورد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان۶٧تشکیل دادگاه برای رسیدگی به اعدام های دسته جمعی و گسترده سال های اولیه دهه ۶٠ و قتل
عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶٧. ما، جمعی از خانواده های جان باختگان و جان بدر بردگان از کشتارهای دهه ۶٠، فعالان حوزه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی این تلاش را آغاز کرده ایم. این کارزار تاریخی، تلاشی است برای دادخواهی و یک دست کردن مبارزات مان برای رسیدگی به قتل عزیزان مانهیچ نظری موجود نیست: