۱۳۸۹ مرداد ۱۴, پنجشنبه

خامنه ای دیوانه شده است


فصل تابستان با یک خبر داغ و دیوانه به سوی پایان می رود. سیدعلی خامنه ای رهبر سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی در پاسخ به یک استفتاء، اطاعت از خود را واجب شمرد! اگرچه در سالهای اخیر، در عمل حتی نفس کشیدن هم موکول به اعلام التزام به جمهوری اسلامی و رهبر و قانون اساسی اش شده است، اما به این آشکاری سخنانی را بر زبان آوردن که در قرن بیست و یکم تنها از یک دیوانه ممکن است، واکنش گسترده ای را همچنین در سطح بین المللی به دنبال داشت. افکار عمومی جهان که در ماه های اخیر بیش از پیش علیه رژیم منفور و بدنام ایران آماده پذیرش هرگونه خبری شده است، با ورود رهبران جمهوری اسلامی به فاز آخر خودکامگی و سرکوب مطلق، بیش از پیش تشنه چنین خبرهایی است.

هیچ نظری موجود نیست: